Cjenovnik uslugaNa osnovu clana 31. Zakona o advokaturi i clana 41 Statuta Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine, na Skupštini Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine održanoj 18.10.2003.g. i na osnovu Odobrenja Federalnog ministarstva pravde broj : 01-130/97 / Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine broj 22/04 od 24.04.2004 i 24 /04 od 08.05.2004, donesena je sljedeca advokatska tarifa:


TARIFA O NAGRADAMA I NAKNADI TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA

"Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 22/04 od 24.04.2004.god. i 24/04 od 08.05.2004.god.


Clan 1.
Ukoliko pismenim ugovorom izmedu advokata i njegovog klijenta nije ugovoreno drugacije, advokatu pripada nagrada za izvršeni rad po odredbama ove Tarife.

I

KRIVICNI - KAZNENI POSTUPAK
Sastavljanje podnesaka
Clan 2.
1. Krivicne - kaznene prijave - 240 KM
2. Podnesci sa obrazloženim odštetnim zahtjevima 50% od nagrade iz clana 12.
3. Podnesci branitelja u prethodnom postupku, nakon potvrde optužnice i u toku
glavnog pretresa - 50% nagrade iz clana 4. tacka 1.
4. Prigovor protiv optužnice – nagrada iz clana 4. tacka 1.
5. Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, uslovni otpust i brisanje osude - 300 KM
6. Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe za pomilovanje - 300 KM
7. Drugi podnesci s kracim obavještenjem, obavijesti u postupku i slicno
u vezi sa radnjama iz tacaka 4. i 5. - 60 KM
Ucešce branitelja u prethodnom postupku (istrazi)
Clan 3.
1. Za ucestvovanje u svojstvu branitelja u istrazi prilikom ispitivanja okrivljenog ili u svojstvu zastupnika oštecenog, advokatu pripada nagrada kao za odbranu iz clana 4. tacka 1., te za svaki drugi i svaki dalji zapoceti sat i to:
a) pred opcinskim sudom - 60 KM
b) pred kantonalnim sudom - 75 KM
c) pred Vrhovnim sudom FBIH - 90 KM
d) pred Sudom BIH (osim za djela navedena pod tackom e.) - 120 KM
e) pred Sudom BIH u postupcima za ratne zlocine i
predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu ) - 150 KM
2. Za ucestvovanje u svojstvu branitelja u radnjama dokazivanja (pretresanje stana, prostorija, osoba i slicno) advokatu pripada nagrada u visini od 50% nagrade predvidene u tacki 1. ovog clana, te nagrada za svaki drugi i svaki dalji zapoceti sat kao što je to u njoj predvideno.
3. Za ucestvovanje u svojstvu branitelja odnosno istražitelja u sprovodjenju istrage, advokatu pripada nagrada po svakom satu utrošenog vremena i to:
a) za djela iz nadležnosti opcinskog suda - 60 KM
b) za djela iz nadležnosti kantonalnog suda - 60 KM
c) za djela iz nadležnosti Vrhovnog suda FBIH i Suda BIH - 120 KM
d) za djela iz nadležnosti Suda BIH u postupcima za ratne zlocine i
predmetima ustupljenim od strane Tribunala u Hagu - 150 KM
4. Nagrada iz prethodnog stava ne može biti manja od dvostrukog iznosa nagrade po clanu 4. stav 1.
5. Za radnje koje se izvode izvan suda, osim naknade po utrošenom satu, advokatu pripada i nagrada kao iz tacke 1. ovog clana, te pravo na naknadu troškova po clanu 37.
Odbrana okrivljenog (osumnjicenog i optuženog), zastupanje
oštecenog, kao i odbrana pravnog lica na glavnom pretresu
Clan 4.
1. Za odbranu optuženog (ucinitelja ili pravne osobe), zastupanje privatnog tužitelja ili oštecenog, advokatu pripada sljedeca nagrada:
a) pred sudijom pojedincem Opcinskog suda - 300 KM
b) pred vijecem trojice Opcinskog - 600 KM
c) pred Kantonalnim/županijskim sudom - 900 KM
e) pred vijecem Suda BIH - 1200 KM
2. Za odbranu optuženog i zastupanje oštecenog pred drugostepenim sudom, advokatu pripada sljedeca nagrada:
- na sjednici vijeca drugostepenog suda kao za odbranu pred prvostepenim sudom;
- na pretresu koji se vodi pred pred Kantonalnim / Županijskim sudom - 900 KM;
- na pretresu koji se vodi pred Vrhovnim sudom FBIH - 1200 KM;
- na pretresu koji se vodi pred Sudom BIH - 1200 KM
3. Za odbranu u prvostepenom postupku protiv maloljetnika, advokatu pripada nagrada za ucestvovanje:
- u pripremnom postupku - 300 KM;
- na rocištu ili glavnom pretresu - 1150 KM;
4. Kada glavni pretres neprekidno traje duže od jednog dana, advokatu pripada nagrada iz tacke 1. ovog clana za prvi dan pretresa, a 50% za drugi i svaki dalji dan pretresa, te naknada po tacki 5. ovog clana. Ako zbog prekida ili odlaganja, glavni pretres zapocinje iznova, advokatu za ponovljeni pretres pripada iznos nagrade predviden u stavu 1. ovog clana.
5. Osim nagrade za sudjelovanje na pretresu, pripremnom rocištu ili sjednici, za drugi i svaki dalji zapoceti sat pretresa, rocišta ili sjednice vijeca, advokatu pripada naknada po clanu 3. tacka 1. ove Tarife.
6. Ukoliko je poslije podignute optužnice, a prije izvodjenja dokaza, došlo do obustave postupka, ili je došlo do odlaganja pretresa, advokatu pripada 50% nagrade iz ovog clana.
7. Za prisutnost svjedocenju, rekonstrukcijama i ostalim sudskim radnjama koje se izvode izvan zgrade suda, advokatu pripada nagrada kao za odbranu po ovom clanu i naknada po clanu 37.
Pritvorski predmeti
Clan 5.
Ukoliko se osumnjiceni ili optuženi nalazi u pritvoru, nagrada advokata kao branitelja se uvecava za 25% za sve radnje iz ove Tarife koje su poduzete po advokatu, za vrijeme dok pritvor traje.
Ucešce branitelja u pregovorima o krivnji i u zakljucenju sporazuma o priznavanju krivnje

Clan 6.
1. Za ucešce advokata u pregovorima sa tužiteljem o krivnji osumnjicenog, advokatu pripada nagrada kao za ucešce u odbrani po clanu 4. stav 1.
2. Ukoliko su pregovori o krivnji okoncani zakljucivanjem sporazuma o krivnji, advokatu pripada dodatna nagrada u visini kao iz prethodnog stava.
Izjašnjavanje o krivnji

Clan 7.
Za sudjelovanje u izjašnjavanju o krivnji koju optuženi daje sudiji za prethodno saslušanje, advokatu pripada nagrada kao za odbranu, po clanu 4. stav 1.
Posebno obimne ili teže krivicne stvari
Clan 8.
U posebno obimnim ili težim krivicnim stvarima, advokatu odredjenom od strane suda za cijeli postupak ili za pojedine dijelove postupka, na zahtjev advokata ce se odobriti paušalna nagrada, koja prelazi nagrade iz prethodnih clanova.
Pravni lijekovi ( žalba )
Clan 9.
1. Za žalbu protiv presude sacinjenu za optuženog ili oštecenog, advokatu pripada ista nagrada kao i za odbranu odnosno zastupanje po clanu 4. stav 1.
2. Za odgovore na žalbu protiv presude, advokatu pripada 75% nagrade iz stava 1. ovog clana.
3. Za žalbe protiv rješenja o odredjivanju ili produžavanju pritvora, o primjeni odgojno-popravnih mjera i mjera sigurnosti, o upucivanju u zavod za lijecenje ili psihijatrijsku ustanovu, oduzimanju predmeta, kao i drugih rješenja protiv kojih se može ulagati žalba, te odluku o troškovima, advokatu pripada 50% nagrade iz stava 1. ovog clana.
4. Prijedlozi za ponavljanje postupka, kao i žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka nagradjuju se po clanu 4. tacka 1.
5. Nagrada za sacinjavanje odgovora na prijedloge iz tacke 4. ovog clana iznosi 75% nagrade iz clana 4. tacka 1.

II

POSTUPAK ZBOG PRIVREDNIH PRESTUPA I PREKRŠAJNI POSTUPAK
Postupak privrednih prestupa
Clan 10.

Za zastupanje u postupku privrednih prestupa, advokatu pripada sljedeca nagrada:

1. Za sastavljanje prigovora protiv zapisnika finansijske policije i
drugih organa koji predstavljaju osnovu za pokretanje postupka - 240 KM
1. Za odbranu na pretresu - 300 KM
2. Za odbranu na rocištu na kojem se pretres nastavlja - 150 KM
3. Za sastav pravnih lijekova - 300 KM

Prekršajni postupak
Clan 11.

Za zastupanje u prekršajnom postupku advokatu pripada sljedeca nagrada:
1. Za odbranu na rocištu u prekršajnom postupku pred Opcinskim
sudom za prekršaje - 240 KM
2. Za pristup na svako naredno rocište - 120 KM
3. Prigovor protiv rješenja donesenih u skracenom postupku - 150 KM
4.Za sastav pravnih lijekova - 240 KM
5. Za odbranu u prekršajnom postupku po Zakonu o prekršajima kojima
se povreduju federalni propisi - 1150 KM
6. Za sastav pravnih lijekova u prekršajnom postupku po Zakonu
o prekršajima kojima se povreduju federalni propisi - 1150 KM

III

PARNICNI POSTUPAK
Osnovica za obracunavanje
Clan 12.

Kao osnovica za odredivanje nagrade u parnicnom postupku primjenjuje se sljedeca tabela:
Vrijednost spora CIJENA nagrade
1,00 - 5.000,00 KM " 240 KM
5.001,00 - 10.000,00 “ 360 KM
10.001,00 - 30.000,00 “ 720 KM
30.001,00 - 50.000,00 “ 1.080 KM
50.001,00 - 75.000,00 “ 1.440 KM
75.001,00 - 100.000,00 “ 1.800 KM
100.001,00 - 1,000.000,00 “ 1.800 KM + 12 KM za svakih zapocetih 1.000,00 KM
preko 100.000,00 KM
1,000.001,00 - 5,000.000,00 “ 13.200 KM + 6 KM za svakih zapocetih 1.000,00 KM
preko 1.000.000,00 KM
preko 5,000.000,00 KM 37.200 KM + 3 KM za svakih zapocetih 1.000,00 KM preko 5.000.000,00 KM


Primjena osnovice za obracun nagrade
Clan 13.

Prilikom obracunavanja pojedinih radnji u postupku, advokatu pripada:
1. 100% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. sastav tužbe (nagrada za sastav tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njeno sacinjavanje) ili sastav odgovora na tužbu (nagrada za sastav odgovora na tužbe obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njegovo sacinjavanje, kao i za otklanjanje posljedica njegovog nepodnošenja u predvidenom roku, te eventualnog postavljanja protivtužbenog zahtjeva);
b. zastupanje tužitelja ili tuženog na pripremnom rocištu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na pripremnom rocištu). U slucaju ponovljenog postupka, nakon ukidajuce drugostepene odluke, punomocnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno pripremno rocište;
c. zastupanje tužitelja ili tuženog na rocištu za glavnu raspravu (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje na rocištu za glavnu raspravu) U slucaju ponovljenog postupka nakon ukidajuce drugostepene odluke, punomocnicima pripada pravo na potpunu nagradu i za ponovljeno rocište za glavnu raspravu.
d. sastav žalbe ili odgovora na žalbu na prvostepeno rješenje o mjerama osiguranja
e. sastav tužbe ili odgovora na tužbu u arbitražnom postupku
f. zastupanje na rocištu u arbitražnom postupku.
2. 125% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. sastav žalbe na presudu, ukljucujuci tu i žalbu na konacno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proucavanje presude i sve pripremne radnje potrebne za njeno sacinjavanje);
b. sastav odgovora na žalbu na presudu ukljucujuci tu i žalbu na konacno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda (nagrada obuhvata proucavanje presude, žalbe i sve pripremne radnje potrebne za njeno sacinjavanje);
c. zastupanje tužitelja ili tuženog na raspravi pred drugostepenim sudom (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za zastupanje);
3. 150% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. sastav vanrednih pravnih lijekova (nagrada obuhvata sve pripremne radnje potrebne za njihovo sacinjavanje);
b. sastav tužbe kojom se pobija odluka u arbitražnom postupku.
4. 75% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. zastupanje stranke prilikom uvidaja
b. sastav prijedloga za osiguranje
c. sastav odgovora na prijedlog za osiguranje
d. zastupanje stranke na rocištu za osiguranje
5. 50% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. naknada za svaki sljedeci dan nastavljene glavne rasprave (bez obzira da li se glavna rasprava nije mogla okoncati zbog nedostatka vremena ili zbog toga što se neki od dokaza nije mogao izvesti);
b. za sastav obrazloženih podnesaka
c. zastupanje stranke na racištu za zamolbeno izvodenje dokaza (pored ove nagrade, stranci i njenom punomocniku pripadaju i putni troškovi do suda pred kojim se dokazi zamolbeno izvode);
d. sastav žalbe protiv rješenja (osim žalbe na konacno rješenje doneseno u postupku smetanja posjeda);
e. sastav podnesaka u postupku osiguranja kojima se traži izmjena mjere osiguranja, obustavljanje mjere osiguranja ili prodaje stvari na koje se odnosi mjera osiguranja;
f. sastav prijedloga za osiguranje dokaza, za donošenje dopunske presude i prijedloga za ispravku presude.
6. 25% nagrade pripada za sljedece pravne radnje u toku postupka:
a. naknada za izgubljeno vrijeme u slucaju da se pripremno rocište ili rocište za glavnu raspravu odlaže na samom rocištu na prijedlog jedne od stranaka.
7. U postupcima gdje se po odredbama Zakona o parnicnom postupku ne može utvrditi vrijednost spora, smatrace se radi utvrdivanja vrijednosti spora i primjenu ove Tarife da je vrijednost spora:
- u predmetima radi razvoda ili poništenja braka, o postojanju ili nepostojanju braka 10.000,00 KM;
- u predmetima za utvrdivanje ili osporavanje ocinstva, o cuvanju i odgoju djece 10.000,00 KM;
- u sporovima iz radnih odnosa (poništenje otkaza, utvrdivanje prava na rad i sl.),
osim u procjenjivim predmetima 5.000,00 KM;
8. Za zastupanje pred medunarodnom arbitražom, advokatu pripada naknada predvidena u clanu 12. i u tackama 1. – 5 ovog clana uvecana za 100%.
1. a. b. c. d. e. f. a. b. c. a. b. b. c. d. a. b. c. d. e. f. a.

IV

IZVRŠNI POSTUPAK

Clan 14.

1. U izvršnom postupku osnovicu za obracun nagrade cini zbir glavnog potraživanja, dospjelih kamata i drugih sporednih potraživanja.
2. Za sastavljanje prijedloga za izvršenje, prijedloga za donošenje mjera za osiguranje tražbina, prigovora protiv rješenja i odgovora na prigovore protiv rješenja o izvršenju, visina nagrade utvrduje se na osnovu clana 12.
3. Za zastupanje na rocištima i ucestvovanje u provodenju izvršenja, advokatu pripada nagrada iz clana 12. u vezi sa clanom 13.
4. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz clana 12. u vezi sa clanom 13.
5. Za sastav aukcijskih uslova i prijedloga za utvrdivanje vrijednosti,advokatu pripada nagrada
iz clana 7. tac. 1.
6. Ostali podnesci iznose 50% nagrade iz clana 12. u vezi sa clanom 13.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

V

POSTUPAK STECAJA I LIKVIDACIJE
Clan 15.

1. Nagrada za sacinjavanje prijedloga za pokretanje stecajnog postupka i postupka likvidacije privrednih društava odreduje se na osnovu clana 12.
2. Prijave potraživanja i sastav podnesaka koji sadrže cinjenicne navode ili obrazložene prijedloge iznose 50% nagrade iz clana 12.
3. Za zastupanje na rocištu za ispitivanje potraživanja i na rocištu za diobu, advokatu pripada 50% nagrade iz clana 12. u vezi sa clanom 13., ali ne manje od 120 KM.
4. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz clana 12. u vezi sa clanom 13.
1. 2. 3. 4.


VI

VANPARNICNI POSTUPAK
Clan 16.

1. Za sastavljanje podnesaka kojima se pokrece postupak, advokatu pripada sljedeca nagrada:
- za odredivanje naknade za eksproprisane ili preuzete nekretnine, za utvrdivanje najamnine ili zakupnine, za raspravljanje ostavine, te u svim drugim procjenjivim predmetima - 50% nagrade iz clana 12.
- za razvrgnuce zajednice nekretnina - 360 KM
- za uredenje meda - 300 KM
- u ostalim neprocjenjivim predmetima - 240 KM;
- za amortizaciju isprava - 50% nagrade iz clana 12. u vezi sa clanom 13., ali ne više od 240 KM.
2. Za sastavljanje podnesaka u toku postupka, ako sadrže cinjenicne navode, advokatu pripada 50% nagrade iz clana 12.
3. Za protestiranje mjenice, advokatu pripada 25% nagrade iz clana 12.
4. Za zastupanje na rocištima, advokatu pripada nagrada kao u tacki 1. ovog clana, a za pristup na rocište na kojem se nije raspravljalo zbog nedolaska protustranke ili zbog povlacenja prijedloga 50% nagrade iz tacke 1. ovog clana.
5. Za sastavljanje pravnih lijekova, advokatu pripada nagrada iz tacke 1. ovog clana.
1. 2. 3. 4. 5.

VII

ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSTUPAK
Clan 17.

1. Za sastavljanje zemljišnoknjižnih prijedloga, na osnovu kojih se odlucuje o upisu, brisanju, predbilježbi i zabilježbi nekog prava, advokatu pripada 240 KM.
2. Za sastav ostalih podnesaka, advokatu pripada 50% nagrade iz tacke 1. ovog clana.
3. Za sastavljanje pravnih lijekova, nagrada je kao u tacki 1. ovog clana.
1. 2. 3.

VIII

UPRAVNI POSTUPAK

Clan 18.

1. Za prijedloge i podneske kojima se pokrece upravni postupak u procjenjivim predmetima, nagrada iznosi 50% nagrade iz clana 12.
2. Za podneske kojima se pokrece upravni postupak, podneske sa cinjenicnim navodima i obrazložene prijedloge u neprocjenjivim predmetima, nagrada iznosi 240 KM.
3. Za porezne prijave na osnovu podataka iz knjiga koje je porezni obaveznik dužan voditi, za obrazložene podneske u poreznim, carinskim i deviznim predmetima, u postupku oduzimanja prava vlasništva u javnom interesu i u postupcima iz stambenih odnosa, nagrada iznosi 50% nagrade iz clana 12.
4. Za ostale podneske nagrada iznosi 25% nagrade iz clana 12.
5. Za zastupanje na rocištima u upravnom postupku, nagrada se odreduje kao u tacki 1. ovog clana, a za drugi i svaki dalji sat zastupanja 60 KM.
6. Za sastav žalbe, prijedloga za ulaganje zahtjeva za zaštitu zakonitosti i prijedloga za ponavljanje postupka, advokatu pripada 75% nagrade iz clana 12.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

IX

UPRAVNI SPOR

Clan 19.

1. Nagrada za sastav tužbe, odgovora na tužbu i podnesaka koji sadrže cinjenicna i pravna obrazloženja, žalbe i odgovora na žalbu, kod procjenjivih predmeta nagrada se odreduje po clanu 12. u vezi sa clanom 13., a kod neprocjenjivih predmeta ona iznosi 240 KM.
2. Nagrada za zastupanje na raspravi utvrduje se kao u tacki 1. ovog clana.
1. 2.

X

POSTUPAK ZA UPIS U REGISTAR DRUŠTAVA
Clan 20.

1. Nagrada za sacinjavanje prijave za upis osnivanja privrednih društava u registar privrednih društava iznosi 600 KM.
2. Nagrada za sacinjavanje prijave za upis promjene podataka bitnih za pravni promet u registar privrednih društava iznosi do 600 KM.
3. Ostali podnesci u toku postupka za upis iznose 60 KM.
4. Nagrada za sastav pravnih lijekova, kao i tužbe za pobijanje upisa, advokatu pripada nagrada kao u tacki 1. odnosno 2. ovog clana, uvecana za 25%.
5. Za svako rocište, na kojem se raspravljalo o glavnoj stvari ili su se izvodili dokazi, nagrada je kao i u tacki 1. odnosno 2. ovog clana, a za ostala rocišta, na kojima se prije raspravljanja o glavnoj stvari postupak završio povlacenjem tužbe, nagodbom ili presudom na osnovu priznanja, nagrada se umanjuje za 50%.
1. 2. 3. 4. 5.

XI

POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOVIMA
Clan 21.

1. Za sastav apelacije kojom se pokrece postupak pred ustavnim sudovima, advokatu pripada 200% nagrade iz clana 12. u procjenjivim predmetima, a u neprocjenjivim predmetima nagrada iznosi 900 KM.
2. Za sastav ostalih podnesaka u toku postupka, advokatu pripada nagrada 50% iz tacke 1. ovog clana.
3. Za zastupanje i sudjelovanje na raspravi, advokatu pripada nagrada iz tacke 1. ovog clana.
1. 2. 3.

XII

NEPROCJENJIVI PREDMETI
Clan 22.

U neprocjenjivim predmetima, koji nisu obuhvaceni odredbama ove Tarife, a niti se vrijednost predmeta spora može na drugi nacin utvrditi, advokat ima pravo na nagradu:
1. u postupku pred opcinskim sudom ili opcinskim upravnim organima - 240 KM
2. u postupku pred kantonalnim / županijskim sudovima ili organima istog nivoa - 300 KM
3. u postupku pred Vrhovnim sudom FBIH ili organima istog nivoa - 360 KM.
1. 2. 3.

XIII

RAZNO
Sastavljanje isprava

Clan 23.

1. Za sastavljanje ugovora, advokatu pripada nagrada iz clana 12.
Za ugovore koji se sastavljaju na obrascima, advokatu pripada 50% nagrade iz predhodne tacke.
2. Za sastavljanje isprava o pravnim poslovima, koji nisu procjenjivi, kao što su ortacki ugovori, ugovori o zajednickoj gradnji, ugovori o nacinu korištenja i održavanja zgrade, ugovori o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, ugovori o diobi imovine nakon razvoda braka, ugovori o doživotnom izdržavanju, ugovori o ustupanju i raspodjeli imovine za života i slicno, odreduje se sljedeca nagrada:
- ako je u ugovoru naznacena vrijednost ugovora, nagrada se odreduje prema clanu 12,
- ako u ugovoru nije naznacena vrijednost ugovora, nagrada iznosi 240 KM.
3. Za jednostavne i jednostrane izjave volje nagrada iznosi 90 KM.
4. Za sastavljanje oporuke, nagrada iznosi 240 KM.
1. 2. 3. 4.

Opomene
Clan 24.

Za sacinjavanje cinjenicno i pravno obrazložene opomene protivnoj strani da plati odredeni iznos, ispuni neku obavezu ili radnju, nagrada iznosi 25% od iznosa iz clana 12.
Ukoliko zbog nepostupanja po opomeni dode do pokretanja sudskog ili upravnog postupka, sud ce trošak opomene iz stava jedan ovog clana priznati kao trošak sudskog, odnosno upravnog postupka.


Klauzule pravomocnosti i izvodi iz registara

Clan 25.
Za pribavljanje klauzule pravomocnosti ili izvršnosti presude ili rješenja, nagrada advokata iznosi 45 KM.
Za pribavljanje izvoda iz zemljišnih knjiga i registra privrednih društava ili pribavu drugih isprava, advokatu pripada nagrada od 90 KM.


Naknada po utrošenom satu

Clan 26.

Advokat ima pravo da obracuna nagradu po utrošenom vremenu i to po 30 KM za svako zapoceto pola sata, u sljedecim slucajevima:
1. Usmena pravna mišljenja i pravni savjeti
2. Pismeni pravni savjeti i pismena pravna mišljenja i to samo u slucaju ako je to klijent od njega zatražio. Nagrada za pismeni pravni savjet i mišljenje, koje je na zahtjev klijenta sacinjen na stranom jeziku, uvecava se za 50%.
3. Ucestvovanje na konferencijama i sastancima
4. Razmatranje i pregled spisa u svim postupcima ili za uvid u zemljišne knjige, registre i ostale javne knjige.
5. Za cekanje na raspravu ili za vrijeme vijecanja suda, za odsustvo iz kancelarije za vrijeme putovanja i sl.ali najviše 8 sati dnevno.
6. Dopisi klijentu, zamjeniku, protivnoj strani i drugim sudionicima u pravnim poslovima klijenta.
7. Za sve druge pravne radnje kada odredbama ove Tarife ili ugovora nije predviden drugaciji nacin odredivanja nagrade
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zastupanje više osoba

Clan 27.

Kad advokat u istom postupku zastupa više osoba, pripada mu pravo na povišenje osnovnih tarifnih stavki, utvrdenih odredbama Tarife.
U takvom slucaju kao vrijednost spora se uzima zbir vrijednosti tužbenih zahtjeva svih klijenata koje zastupa, te se broj bodova utvrden na osnovu te vrijednosti spora uvecava za po 20% za drugog i svakog narednog klijenta kojeg advokat zastupa, s tim da to povecanje ne može biti vece od 100% nagrade koja predstavlja osnov za uvecanje.
Iznos uvecane nagrade raspodjeljuje se na jednake dijelove na svakog od zastupanih klijenata.
Ako postoji ocigledna nesrazmjera u potrebi za angažovanjem kod zastupanja pojedinih klijenata u istom postupku, a zastupa je isti advokat, advokat može sa klijentima sporazumno odrediti drugi nacin obracuna nagrade.


Ugovaranja nagrade

Clan 28.

Advokat može slobodno ugovoriti visinu nagrade sa svojim klijentom neovisno od odredaba ove Tarife. Uslov za punovažnost ovog ugovora je da bude sacinjen u pismenom obliku i da nije protivan važecim propisima Bosne i Hercegovine. Smatrace se da je uslov pismenog zakljucivanja ugovora zadovoljen i u slucaju izmjene pisama, fax ili e-mail poruka. Kao ugovor se nece priznati odredbe koje su dodane u tekst punomoci ili bilo kojeg drugog dokumenta koji nema karakter ugovora o zastupanju.
Ugovorom se za nagradu advokatu može ugovoriti na jedan od sljedecih nacina:
1. Na osnovu broja utrošenih sati potrebnog angažovanja advokata, pri cemu su ugovorne strane slobodne u utvrdivanju nagrade za jedan sat. Na zahtjev klijenta, advokat je prilikom zakljucivanja ugovora dužan da da procjenu o broju sati koji ce mu biti potrebni za obavljanje povjerenog posla. Ugovorne strane mogu ugovoriti gornji limit nagrade za odredeni posao u slucaju ako bi nagrada prema utrošenom broju radnih sati bila veca od utvrdenog limita.
2. Uvecanjem u odredenom procentu nagrade utvrdene ovom Tarifom
3. Odredivanje fiksnog iznosa nagrade za odredeni posao
4. Odredivanje mjesecnog iznosa naknade za obavljanje jednog ili više poslova za klijenta cije obavljanje ce trajati odredeni vremenski period.
5. Za obavljanje poslova za domaceg klijenta u stranoj zemlji, ili za stranog klijenta u BIH, advokat može ugovoriti primjenu advokatske Tarife te strane zemlje u kojoj se obavlja posao ili iz koje potice njegov klijent.
6. Kombinacijom navedenih metoda, kao i na drugi nacin koji nije protivan odredbama važecih propisa.
Ako je ugovor o odredivanju nagrade sa advokatom zakljucila neuka osoba, a ugovoreni iznos nagrade je ocigledno nesrazmjeran uloženom radu i potrebnoj strucnosti, Upravni odbor Regionalne advokatske komore može na njen zahtjev utvrditi odgovarajuci iznos nagrade koji je stranka dužna platiti advokatu.
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Porez na promet

Clan 29.

Pored nagrade za zastupanje, advokat je dužan da obracuna klijentu i porez na promet na advokatske usluge, osim ukoliko u zakonom predvidenim slucajevima ne postoji obaveza placanja ovog poreza.
Odnos nagrade koju je dužan platiti klijent i dosudene nagrade

Clan 30.

Iznos nagrade i troškova dosuden advokatu u postupku ne uticu na obracun nagrade i troškova izmedu advokata i njegovog klijenta za izvršene usluge i ostvarene izdatke u vezi sa izvršenjem tih usluga.
Na zahtjev klijenta, advokat je dužan saciniti pismeni obracun nagrade i svih izdataka koje je imao.
Advokat kojeg imenuje Regionalna advokatska komora ili Advokatska komora Federacije BiH da pro bono zastupa ili brani neku osobu, nema pravo od nje tražiti nagradu za zastupanje, a u slucaju da su mu dosudeni troškovi na teret protivne stranke, advokat ih ima pravo naplatiti iskljucivo od protivne stranke.


XIV

NAKNADA TROŠKOVA
Clan 31.

Advokatu pripada naknada troškova za sve stvarne izdatke koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu poslova.
Za obavljanje poslova izvan sjedišta advokatske kancelarije, advokatu pripada naknada putnih troškova za prevoz i dnevnica.
Advokat ima pravo na naknadu troškova prevoza u visini cijene avionske karte ili drugog prevoznog sredstva koje koristi.
Za upotrebu vlastitog automobile, advokatu pripada nagrada od 35% važece cijene benzina za svaki predeni kilometar.
Ukoliko visina dnevnice nije posebno ugovorena, advokat ima pravo na dnevnicu u visini dnevnice sudije kantonalnog/županijskog suda na podrucju gdje se nalazi advokatska kancelarija.
Ako mora ostati na putu izvan sjedišta kancelarije duže od jednog dana ili mora prenociti u hotelu, advokat ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smještaja, osim u hotelu “L” kategorije.

XVI

PRIMJENA TARIFE
Clan 32.

Advokat primjenjuje Tarifu koja je na snazi u trenutku kada je rad izvršen.
Advokat obracunava nagradu klijentu prema vrijednosti boda važecoj u momentu njene naplate.
Sudovi i drugi organi u odluci o troškovima postupka odredivace nagradu za pruženu pravnu pomoc stranci od strane advokata prema odredbama Tarife koja je važila u momentu pružanja pravne pomoci. Nagrada se odreduje prema odredbama Tarife, bez obzira na eventualno postojanje ugovora kojim je nagrada advokata definisana na drugi nacin.